Historie odboru KČT v Horažďovicích

 

Poznávání krás a zajímavostí nejrůznějších míst a seznamování se s jejich minulostí i současností se v Horažďovicích dálo už od nepaměti. Jeden z nejstarších horažďovických spolků, nyní již zaniklý pěvecký spolek Prácheň, konal v minulém století brzy po svém založení (v r. 1862) vycházky a výlety do okolí se zpěvem. V kronice spolku jich Josef Drnek napočítal za prvních 14 let osmnáct a poznamenává, že „zajisté jich bylo ještě více, než v zápisech uvedeno“.

Tělocvičná jednota Sokol již v prvním roce svého založení uspořádala při slavnostním rozvinutí praporu r. 1869 výlet na hrad Rabí, později v témže roce pouť do Husince. Výlety a vycházky nejsou sice v další činnosti Sokola pravidlem, ale zpestřují jeho činnost a podporují bratrskou sounáležitost členstva. Sokol na vycházky a výlety svých členů nezapomínal ani od svého druhého založení v r.1894 a v kronice vedené do roku 1948 se o výletech a vycházkách, případně o zájezdech velmi často píše. Kronikář J.Drnek napočítal za 19 let od druhého založení Sokola 43 vycházky a výlety do 23 různých míst. Byla to doba národního probuzení, která byla negativně ovlivněna 1.světovou válkou, ale probudila se opět ne v sice takové intenzitě, ale turistika v Sokole neustala.

Že o turistický způsob cestování byl v Horažďovicích zájem, svědčí dva pokusy o založení odboru Klubu českých (československých) turistů. Odbory však neměly dlouhého trvání, snad pro nedostatek obětavých funkcionářů.

Za okupace byl KČsT zastaven, po válce se obnovila opět jeho činnost. V roce 1949 splynul s jednotnou tělovýchovnou organizaci, v níž turistika dlouho nenacházela u vedoucích funkcionářů pochopení a podporu. Teprve v padesátých letech se opět turistika začala rozvíjet, neboť se začal uznávat její rekreační a vzdělávací význam. Při ČSTV se ustavil ústřední výbor turistiky, při krajských výborech ČSTV krajské odbory a při tělovýchovných jednotách odbory turistiky. V Horažďovicích bylo několik zájemců o organizaci, ale odbor se mohl ustavit, až se našel předseda. Ustavující schůze odboru turistiky TJ Tatran se konala v sokolovně 26.srpna 1958 za přítomnosti zástupce krajského odboru turistiky ČSTV K.Tůmy z Plzně. Prvním předsedou byl zvolen František Mudra, jednatelkou Anna Ptáková, hospodářem St. Zdvořáček, cvičitelé K. Mrskoš a J. Šochman, značkařem F. Tichý.

I když se vyskytly pesimistické hlasy o době trvání odboru – po zkušenostech s dříve zakládanými odbory – KČT odbor turistiky v Horažďovicích trvá dosud.

První výlet se konal brzy po ustavení odboru 14. září 1958 na šumavský hřeben: Zelená Lhota – Prenet – Můstek – Pancíř – Špičák. Účastnilo se ho 12 osob a vedoucím byl J.Šochman. Více o p.Šochmanovi  - fotografie, uvedení do síně slávy, Curriculum Vitae.

V šedesátých letech minulého století pořádal odbor mimo vycházek do okolí a na Šumavu i značný počet jednodenních i vícedenních zájezdů. Např. do Vysokých Tater se zájezdem do Polska, navštívena byla Blatná – Orlík – Zvíkov – Lipno – Rožmberk - Č.Krumlov, Liberec, Krkonoše, Jeseníky, Krušné Hory, Beskydy (1968), Plešné jezero – vůbec jako první výprava do těchto míst a jinam.

    Červen 1964-Špičák-RIXI-p.Miřijovský,Šochman,Mudra,pí.Mudrová

 

 Významným počinem klubu se v r.1966 stala organizace 1.ročníku dálkového pochodu "Horažďovická padesátka", který se stal již tradicí ,trvající dodnes. Významně se na spolupráci při organizaci pochodu podílela i bývalá zdejší vojenská posádka pod vedením pplk.Zdeňka Blechy. Dnes tento pochod patří mezi jeden z nejstarších v České republice a určitě na něj v dobrém vzpomínají tisíce turistů našich i zahraničních. Jak byl tento pochod ve své době významný, svědčí i to, že byl v r.1970 spolu s dalšími čtyřmi z ještě Československé socialistické republiky zařazen do mezinárodního kalendáře.

 Po deseti letech úspěšného trvání turistiky vede tuto organizaci jako předseda p.Josef Šochman (předsedou od r.1963, mj.cvičitel a rozhodčí OZ III.třídy), místopředsedou byl Karel Mrskoš - též cvičitel, jednatelem a vedoucím turistiky byl Josef Miřijovský, hospodářkou Jarmila Tichá, zapisovatelem a cvičitelem Karel Vaněk, správcem inventáře,cvičitelem a propag.referentem Václav Malý, značkařem František Tichý, kronikářkou Marie Haasová a konečně zdravotnicí byla Albína Císařová. Vedoucími turistiky byli dále Jaroslav Pohořelý, Marie Štípková, rozhodčí OZ III.třídy Božena Saláková, propag. referentem František Moser, zástupcem oddílu vodní turistiky Bohuslav Zíka.

Dalšími členy byli - František Blažek, Josef Jungr, Anna Klečková ze Slatiny, Miroslav Kliment, Jaroslava Korousová, Marie Kulichová, Václav Novák, Gréta Olivová, Rudolf Pejša, Olga Pejšová Marie Pohořelá, Zdena Polanová, Jindřich Polívka z Boubína, Jaroslava Polívková, Marie Pousková, Anna Ptáková, Marie Rohlíčková, Marie Šochmanová, Josef Šochman ml., Jiří Turek a Štěpán Zdvořáček.

Fotografie z akcí z let 1960-1980 najdete ZDE

Fotografie z akcí z let 1999-2008 najdete ZDE

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokračování bude následovat - uvítám další přínosné informace, dokumenty, fotografie... budu rád za zapůjčení.

Ing.Pavel Šlancar